خوشبختی چه شکلیست؟

روزی ناظم حکمت شاعر بزرگ ترک به دوستش عابیدین دینو میگوید:
عابیدین، آیا میتوانی تابلوی خوشبختی را نقاشی کنی؟
و عابیدین این نقاشی را برای دوست شاعرش میکشد… اما آیا این داستان واقعیت دارد؟

ادامه مطالعه